47682137_1210367745781442_7712563242618322944_n

“MYSUGAFAITH” 08-09 Desember 2018 @jogjanationalmuseum

47682137_1210367745781442_7712563242618322944_n