PHOTO-2019-01-15-21-22-14

SEDAYU ART #2 ‘ RAGAM RASA DALAM KARYA’ , 1 – 3 FEBRUARI 2019 @jogjanationalmuseum

PHOTO-2019-01-15-21-22-14